ΤΜΗΜΑ Α΄-επίπεδο Α΄ Δημοτικού

Τετάρτη 16:00-17:00

Τόπος:
Schulhaus Sonnenberg
Rudishaldenstr. 5
8800 Thalwil
Ημέρα και ώρα:
Τετάρτη 16:00-17:00
Έναρξη μαθημάτων:
Τετάρτη 28.08.2019
 
Σύνολο μαθημάτων:
1ος κύκλος: 20 μαθήματα x 60min.
2ος κύκλος: 18 μάθηματα x 60min.
 
Μέγεθος τμήματος:
3-5 μαθητές
 
Τιμή ανά μαθητή:
35CHF/60min.
Ηλικία μαθητών:
6-8 ετών
 
Επίπεδο Τμήματος:
Αρχάριο / αντιστοιχεί σε γνώσεις Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 
Περιεχόμενο μαθημάτων: 
Εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής
 
Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
περιγραφή εικόνων, διήγηση ιστοριών, διάλογοι καθημερινότητας, γλωσσικά παιχνίδια, σύνταξη μικρών περιγραφικών κειμένων
Γραμματική
Κλιτά μέρη του λόγου: άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες (προσωπικές, κτητικές, ερωτηματικές), ρήματα ενεργητικής φωνής, βασικοί κανόνες ορθογραφίας
Ημερομηνίες μαθημάτων για το σχολικό έτος 2019/2020
1ος κύκλος
28.08.2019 -05.02.2020
 
20 μαθήματα x 60min.
2ος κύκλος
26.02.2020 - 09.07.2020
 
18 μαθήματα x 60min.