ΤΜΗΜΑ Β΄- επίπεδο Γ΄/Δ΄ Δημοτικού

Τετάρτη 13:35-14:50

Τόπος:
Schulhaus Sonnenberg
Rudishaldenstr. 5
8800 Thalwil
 
Ημέρα και ώρα:
Τετάρτη 13:35-14:50 (1 x 75 Min.)
 
Έναρξη μαθημάτων:
Τετάρτη 28.08.2019
 
Σύνολο μαθημάτων:
1ος κύκλος: 20 μαθήματα x 75 Min.
2ος κύκλος: 18 μάθηματα x 75 Min.
 
 
 
Μέγεθος τμήματος:
3-5 μαθητές
 
Τιμή ανά μαθητή:
35CHF/75 Min.
 
Ηλικία μαθητών:
9-11 ετών
 
Επίπεδο Τμήματος:
Μέσο / αντιστοιχεί σε γνώσεις Γ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 
Περιεχόμενο μαθημάτων:
Κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και μυθολογίας
 
Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
περιγραφή και διήγηση ιστοριών, συζήτηση, γλωσσικά παιχνίδια, σύνταξη αφηγηματικών κειμένων
 
Γραμματική
Κλιτά μέρη του λόγου: άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα (τακτικά αριθμητικά), αντωνυμίες (προσωπικές, κτητικές, ερωτηματικές, δεικτικές, αόριστες, αναφορικές), ρήματα ενεργητικής και παθητικής φωνής, κανόνες ορθογραφίας ρημάτων και ουσιαστικών
 
 
Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποιητικού επάρκειας ελληνομάθειας επιπέδου Α1/Α2
Ημερομηνίες μαθημάτων για το σχολικό έτος 2018/2019
1ος κύκλος/ 20 μαθήματα x 75Min.
28.08.2019 -05.02.2020
2ος κύκλος/ 18 μαθήματα x 75Min.
26.02.2020 - 09.07.2020